ಸಂಖ್ಯೆ:29/11, ಉದಯ ಸಹಕಾರ ಭವನ, ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 019

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.00 ರವರೆಗೆ

ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಆಸ್ತಿ ಅಡಮಾನ ಸಾಲ


ಮೊತ್ತ ಬಡ್ಡಿದರ
ಒಂದು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟಿವರೆಗೆ 14.00%
ಅರ್ಹತೆ
 • ಸಹಕಾರಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದು, ಅಡಮಾನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
 • ಅಡಮಾನ ಸಾಲದ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ,ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು.
 • ಅಡಮಾನ ಸಾಲ ಬಯಸುವ ಸದಸ್ಯನು ಸಾಲದ ಕಂತಿನ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
 • ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದೇಶ

ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯ ಸರಳ ಅಡಮಾನ.

ಶೇರುಗಳು / ಠೇವಣಿ

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ.

ಇತರೆ ವೆಚ್ಚ

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ.

ಜಾಮೀನು

ಸಹಕಾರಿಯ ಸುಸ್ತಿದಾರರಲ್ಲದ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕು.

ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಆದಾಯ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು:
ಅರ್ಜಿದಾರರು :-
 • ಫೋಟೋ-2 ( photo-2 Nos )
 • ವಿಳಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ( Address Proof )
 • ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣ ( Income Tax ) ( Bussiness Income Proof / Salary certificate )
 • ಕಛೇರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ( ವೇತನದಾರರಿಗೆ) ( office ID Card for salaried person )
 • ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರತಿ ( Income Returns for preceding 3 years )
 • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ( ಇತ್ತೀಚಿನ 6 ತಿಂಗಳದ್ದು) ( Last 6 Months Bank Statement )
ಆಧಾರ ಮಾಡಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳು : (Property Documents)
1.Sale Deed in the Name of Applicant
2.Mother Deeds
3.Rectification Deeds ( If any )
4.E.C. ( Last 30 Years )
5.Up-to-Date Tax paid Receipts
6.Latest Katha Certificate and Extract
7.Sanctioned Building Plan, Layout Plan
8.Estimation of construction of the Building
9.Other Relevant Documents as per the Legal Opinion
ಜಾಮೀನುದಾರರು :-
 • ಫೋಟೋ-1 ( photo-1 Nos )
 • ವಿಳಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ( Address Proof & ID Proof )
 • ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣ ( Income Tax) ( Bussiness Income Proof / Salary certificate )
 • ಕಛೇರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ( ವೇತನದಾರರಿಗೆ ) ( office ID Card for salaried person )
ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾದ ನಂತರ :-
 • Deposit of Tittle Deed/ Mortgage Deed
 • Neccesary Original Documents ( property Documents)
 • Indemnity Bond With Applicant's Family Members Signature
 • Declaration Cum undertaking
 • Loan Repayment Promissory Note ( ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ವಾಗ್ದಾನ ಪತ್ರ )
 • Salary Recovery Authorisation Letter ( In case of salaried person )
 • Other Relevant Documents ( If any requirement by the co-operative/ Legal Advisor )
ಸದರಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತವೆ.

1. ಹಾಲಿ ಸಹಕಾರಿಯ ಉಪನಿಭಂದನೆಗಳನ್ವಯ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಷೇರು/ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕೋರಿದೆ.
2. ತಾವು ಸಹಕಾರಿಗೆ ಅಡಮಾನ ಮಾಡಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ನೊಂದಣಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದೆ.
3. ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಸದರಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸಾಲಗಾರ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನುದಾರರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಾಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಾಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಹಕಾರಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ/ಕಂದಾಯ/ವಿಮೆ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು/ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಹಕಾರಿಯು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
6. ಸಾಲದ ಕಂತನ್ನು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳೂ 01ರಿಂದ 10ನೇ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಿಗಧಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸಾಲದ ಕಂತು ಮರುಪಾವತಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.1 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
7. ಸಾಲದ ಕಂತು ಮರುಪಾವತಿಯಾಗದೇ ಸುಸ್ತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನುದಾರರೂ ಸಹ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.